หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | Commitment

5 Green ของโตชิบา

ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน (Global Warming) ที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบัน โตชิบาในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคม จึงมีปณิธานอันแน่วแน่ทีจะช่วยดูแลสภาพแวดล้อมโดยบริษัท โตชิบา คอร์เปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่นและบริษัทโตชิบาทั่วโลกประกาศปณิธานร่วมกันว่า
 
"เราจะฉลอง 150 ปี โตชิบา ในปี พ.ศ. 2568 ด้วยการปลูกต้นไม้ให้ครบ 1,500,000 ต้น"
 
 

กลุ่มบริษัทโตชิบาในประเทศไทยที่ดำเนินธุรกิจเชิงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด จึงริเริ่มโครงการ 5 Green ขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง ซึ่งโครงการ 5 Green นี้จะประกอบด้วย

 
1. Green Company
 
บริษัทและโรงงานในเครือโตชิบาประเทศไทยทุกแห่งต่างให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้นอกจากจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น ด้วยวิธีการต่างๆ ทั้งทางด้านอาคารสถานที่ การบริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน กระบวนการผลิตในโรงงาน ตลอดถึงการปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงาน เช่น ด้านอาคารสถานที่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการผลิตในโรงงาน การปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงานทุกระดับ
 
2. Green Product
 
สินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ "โตชิบา" มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน เริ่มจากขั้นตอนการออกแบบ การเลือกใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อ กระบวนการขนส่งตลอดจนการจัดทิ้งอย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถกล่าวโดยละเอียดได้ดังนี้
 
 • ใช้วิทยาการในการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ใช้งานที่หลากหลายและตรงตามความต้องการของผู้บริโภค แต่ใช้วัสดุในปริมาณที่น้อยลงเพื่อความคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (ECO Design)
   
 • ใช้ความละเอียดอ่อนและเทคโนโลยีในการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ทนทานและเหมาะสมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
   
 • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ราคาที่เหมาะสม และอายุการใช้งานที่ยาวนาน
   
 • ควบคุมการใช้สารพิษในผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานสากล RoHS (Restriction of the use of Hazardous Substances)
   
 • ผลิตด้วยกระบวนการและเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน ควบคุมการแพร่กระจายมวลภาวะและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
   
 • ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีขนาดกระทัดรัดแต่แข็งแรง และเลือกใช้วัสดุตามธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย หรือสามารถนำมาเข้ากระบวนการ (Recycle) เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ได้
   
 • มีกระบวนการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุการใช้งานแล้วอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เป็น 3 กลุ่ม

  กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มชิ้นส่วนที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะนำมาตรวจสอบคุณสมบัติและทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง (Reuse)

  กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มชิ้นส่วนที่สามารถนำกลับมาผ่านกระบวนการก่อนการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

  กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มชิ้นส่วนที่ต้องทำลายทิ้ง จะนำไปทำลายทิ้งตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันการเกิดพิษและมวลภาวะต่างๆ ที่จะกระทบหรือทำลายสิ่งแวดล้อม
 
3. Green Service
 
การบริการก็เป็นอีกงานหนึ่งที่บริษัทโตชิบาให้ความสำคัญเพื่อแก้ปัญหาและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้บริโภค ในขณะเดียวกันยังต้องเน้นความรวดเร็ว สะอาด ปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทำการตรวจสอบและป้องกันทุกขั้นตอนของการซ่อมบำรุง
 
4. Green Perchasing
 
บริษัทและโรงงานในเครือโตชิบาประเทศไทยมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมร่วมกันรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ดังนี้ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการบริการของบริษัท นอกจากคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและการบริการ ความเหมาะสมของราคา และการตรงต่อเวลาแล้ว การรักษาสภาพแวดล้อมของคู่ค้านั้นๆ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อ เลือกจ้าง แม้ว่านโยบายและแนวความคิดนี้จะมีผลทำให้วัสดุอุปกรณ์และการบริการมีราคาสูงขึ้นก็ตามแต่ด้วยความแตกต่างด้านราคาเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทและโรงงานในเครือโตชิบาประเทศไทย ยินดีที่จะเลือกรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกคน
 
5. Green Society
 
นอกเหนือจากกระบวนการบริหารจัดการ พัฒนาการและเทคโนโลยีที่บริษัทและโรงงานในเครือโตชิบา ประเทศไทยได้นำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทอย่างมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR, Corporate Social Responsibility) ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่โตชิบาให้ความสำคัญและดำเนินควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องและยาวนานหลายสิบปี โดยเฉพาะกิจกรรมด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและรักษาสมดุลย์สิ่งแวดล้อมซึ่งกิจกรรมต่างๆ นี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะผู้บริหาร พนักงาน องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน ร้านค้า ตัวแทนจำหน่าย และประชาชนในพื้นที่ ตัวอย่างเช่น
 
 • กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติศิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
 • กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ห้วยห้องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่
 • กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่โครงการห้วยทรายใต้ จังหวัดเพชรบุรี
 • กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ
 • กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่วัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี
 • โครงการ Green Lamp บริการรับหลอดไฟเก่าที่เสื่อมสภาพกลับมา Recycle และบริหารจัดการอย่างถูกวิธี
Follow us on: